Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Dom Pomocy Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Mikuszewski, k.mikuszewski@dps.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 364 38 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  • Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Kontkiewicza 2. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich. Portiernia Domu Pomocy Społecznej znajduje się na wprost od wejścia głównego.
  • W budynku znajdują się dwie windy osobowe przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windy znajdują się na końcu korytarzy po lewej i prawej stronie od wejścia głównego. Jedna winda wyposażona jest w panele z informację w alfabecie Braille'a, przycisk Zero jest odznaczony kolorem, winda posiada zainstalowaną kamerę podłączoną do systemu monitoringu budynku, w windzie zainstalowano łączność telefoniczna z portiernią DPS. Wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wszystkich piętrach budynkach na holach ogólnodostępnych. Wszystkie piętra budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie zastosowano oznaczenia kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W Domu Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parking prowadzi zejście w formie wybrukowanej pochyłej powierzchni.
  • Do budynku Domu Pomocy Społecznej jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  • Dom Pomocy Społecznej zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. W celu umówienia wizyty prosimy o wysłanie wiadomości email na adres dps@dps.czest.pl

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 12.01.2023 r.

Wytworzył: Adrian Staroniek - Zastępca Dyrektora

Opublikował: Krzysztof Mikuszewski

Data wytworzenia: 2020-09-22

Data aktualizacji: 2020-09-22